destekstore.com
Üyelik Sözleşmesi

                                                                                        

 

 1. TARAFLAR

1.1. İşbu Alıcılar İçin Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") merkezi Talatpaşa Mahallesi Pazaryolu Caddesi No. 4 Casel Plaza 34513 Esenyurt /İstanbul adresinde bulunan ve kayıtlı elektronik posta adresi [email protected] olan CSK Farma Pazarlama ve Bilişim Hizmetleri LTD.ŞTİ. (''CSK’’) ile işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda onaylayacak olan üye ("Üye") arasında akdedilmiştir.

1.2. CSK ve Üye işbu Sözleşme'de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. SÖZLEŞME'NİN AMACI VE KAPSAMI

2.1. İşbu Sözleşme’nin amacı, Web sitesi üzerinde CSK ya da CSK’ nın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyeler‘in yararlanmasına ilişkin şartların ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. Üye, CSK tarafından yönetilmekte olan www.destekstore.com  alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar‘da satılan ürün ve/veya hizmetleri alıcı sıfatıyla satın alabilecektir.

2.3. İşbu Sözleşme kapsamında Üye, ticari ve mesleki amaçlarla alım satım işlemlerinde bulunduğunu, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3. TANIMLAR

3.1. İşbu Sözleşmede;

3.1.1. Açık hesap : Müşterinizden bedelini almadan ürün satışı yapmanız veya hizmet vermenizdir. Müşterilerimize yapmış olduğumuz hizmetler sonrasında satış hizmet tutarının tamamını tahsil edilmeyip müşterimizin bize borçlu kalması durumuna açık hesap denir.

3.1.2. Hesap Bilgileri Sayfası: Üyenin, Hizmetler’den yararlanabilmesi için Web Sitesi’ne üye olmasını ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilmesini sağlayan, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği özel sanal sayfa.

3.1.3. Hizmet: Üye ve Satıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan alım-satım işlemleri de dahil iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve/veya ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla CSK tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Web Sitesi’nden sunulan tüm uygulamaları,

3.1.4. Mağaza Para Puanı: Sanal Mağazaları'ndan yaptıkları satışlardan elde ettikleri bakiyelerini, Web Sitesi’nde yapacakları alımlarda kullanmalarını sağlayan ve para yerine geçen puanı,

3.1.5. Satıcı: CSK  ile yaptığı Satıcılar İçin Kurumsal Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web Sitesi’ne üye olan ve Web sitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi,

3.1.6. Web sitesi: Mülkiyeti CSK’ ya ait olan ve CSK ’nın işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu www.destekstore.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

 4. ÜYELER'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye olabilmek için, öncelikle işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanması ve Ek-1'de bulunan “Üyelik İçin Gerekli Belge Listesi’nde yer alan belgelerin tam ve eksiksiz olarak temin edilmesi gerekmektedir. Ek olarak, Üyenin Ek-4'te yer alan Kurumsal Üyelik Taahhütnamesini ıslak imza ile imzalayarak Üye Ofisi'ne yüklenmesi gerekmektedir. Üye tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, CSK’nın Üyenin başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Üye, Hesap Bilgileri Sayfasında bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Üye tarafından gerçeğe uygun olmayan bilgilerin verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumlu olacaktır.

 4.2. Üye, kendisine ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren kısa bir süre içerisinde, CSK’ ya bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

 4.3. Üye, Web sitesi ’ne üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Hesap Bilgileri Sayfası ’na erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliğini sağlama tamamen Üye' nin sorumluluğunda olup, Üye kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

4.4. Üye, Web Sitesi’ni hukuka ve ahlaka aykırı olarak; bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla; virüs veya Web sitesine, Web Sitesi’nin veri tabanına, Web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılmasına sebep verecek bir şekilde kullanmayacaktır. Üye ayrıca, Web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacak, CSK'nin önceden yazılı izni alınmaksızın Web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanmayacak ve bu şekilde Web sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalamayacak, yayınlamayacak veya kullanmayacaktır.

 4.5. Üye, işlemlerini Web sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Web sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, Truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını Web sitesine robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 4.6. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik, idari ve fiziki tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınmasından sorumludur. Ek olarak, Üye, Web sitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 6.5'inin uygulanacağını kabul eder.

4.7. Üye, Web sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Web Sitesi’nde yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak CSK' nın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.8. Üye, Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, Web sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üyenin Web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.9. Üye siparişi verirken ürünleri teslim alması için başka kişilerin isimlerini verebilecek ve bu teslimat kişisini CSK ‘ya beyan edecektir. Ürünlerin Üye tarafından bildirilen kişiler tarafından teslim alınması ve teslimi gösterir belgede hasarlı teslime ilişkin bir kayıt olmaması durumunda, Üye, ürünlerin kendisine teslim edilmediği, eksik veya hasarlı teslim edildiği iddialarında bulunamayacaktır.

4.10. Üyenin teslimat ve ayıplı ifaya ilişkin hak ve yükümlülükleri Ek-3'te yer almaktad

5. CSK 'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. CSK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen Üye’ye ait kişisel ve ticari bilgileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir. CSK’nın, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği ve tahsilat yöntemleri kapsamında gerekli analizlerin yapılabilmesi adına bankalarla paylaşılması da dâhil olmak üzere belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabileceği Üye tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Bu anlamda Üye, kendine ait bilgilerin CSK tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir.

5.2. CSK, Üye tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen kişisel ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır.

5.3. CSK, yürürlükteki mevzuat uyarınca kanunen yetkili makamların talebi halinde, Üyenin CSK nezdinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

5.4. CSK 'nın bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, CSK söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. CSK 'nın bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

5.5. CSK 'nin, Web Sitesi’nin, Web Sitesi’ndeki ürün, hizmet veya kategorilerin tanıtımları için düzenlediği veya CSK’nin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kampanyaların ve bu kapsamda üretilen kuponların, hediye çeklerinin veya puanların kötüye kullanıldığının tespiti halinde, CSK söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. CSK'nin bu  kişiler hakkında durumun niteliğine göre yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.  

6. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

 6.1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

6.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi her zaman feshedebilir.

6.3. Taraflardan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

6.4. Taraflar işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde CSK'nın Sözleşmeyi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında CSK, Sözleşmeyi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde CSK Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır.

6.5. Üye, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle CSK' nin doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini CSK' nin herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. CSK' nin söz konusu hakkını kullanması CSK 'nin Sözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve CSK Sözleşmeyi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

6.6. Üye, CSK aleyhine herhangi bir yasal takibin başlatılması veya kanunen yetkili makamlar tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Aksi halde Üye doğabilecek her türlü zarara karşı CSK'yi tazmin etme yükümlülüğü altında olacaktır.

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

7.1. Üye, işbu Sözleşme ve eklerini elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ ye taraf ve Sözleşme'nin hükümleriyle bağlı olacaktır. CSK, işbu Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.

7.2. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri CSK tarafından Üyenin Web sitesi ’ne üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine değişikliğe ilişkin bildirim 4 Kaşe ve İmza gönderilmesi veya Web Sitesi’nde değişikliğin yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.3. CSK Sözleşme'nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Üye ‘ye bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Web sitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve CSK tarafından uygulanan kampanyaların detayları CSK tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. CSK, Üyenin Web Sitesi’ne üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine elektronik posta veya gerekli hallerde fiziki posta adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla Üye ile iletişim kuracaktır. Üyenin elektronik posta adresine elektronik posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Üye elektronik posta adresini düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Üyenin Web Sitesi’ne üye olurken bildirdiği iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda, derhal değişikliğin yazılı olarak CSK’ye bildirilmesi veya değişikliğe ilişkin Hesap Bilgileri Sayfası kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir. Aksi halde, CSK’ nın Üyenin bildirmiş olduğu son iletişim adresine yaptığı bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

7.4. Karşı Tarafın temerrüdüne, Sözleşme'nin feshine ve Sözleşme ‘den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme'nin Madde 7.3'ü uygulanacaktır.

8. GİZLİLİK

8.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. Taraflar, Gizli Bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlayacak ve Gizli Bilgi’nin sahibi Taraf'ın önceden yazılı onayının alınması veya söz konusu açıklamanın kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaklardır. CSK 'nın Gizli Bilgi'yi Üye ile Satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Taraf’ın yasal haklarını kullanabilmesi amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Taraf’a iletebilme hakkı saklıdır.

8.2. Gizli bilgi ve 6696 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kapsamında kişisel verilere ilişkin düzenlemeler CSK Gizlilik Politikası’nda detaylı olarak yer almakta olup, Gizlilik Politikası işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu sözleşmeyle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1. DestekStore  markası ve logosu, DestekStore mobil uygulamasının ve Web Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak CSK tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı CSK'nın mülkiyetindedir. Üye, CSK'nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını CSK'nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, DestekStore  mobil uygulamasının ve Web Sitesi’nin bütününü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

9.2. Üye, DestekStore mobil uygulaması ve Web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde CSK'nın ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. CSK, üçüncü kişilerin veya CSK'nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Üyenin Sözleşmesi'ni feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Üye, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 6.5'inin uygulanacağını kabul eder.

10. MÜCBİR SEBEP

10.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir  doğal felaket veya Taraflardan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) Taraflardan herhangi birinin (Etkilenen Taraf) bu Sözleşme ‘den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, etkilenen Taraf, diğer Tarafa yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep 'i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep 'in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

10.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

 

11. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

11.2. İşbu Sözleşme ‘den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

12. MUHTELİF HÜKÜMLER

12.1. Delil Sözleşmesi

Üye, işbu Sözleşme ‘den doğabilecek ihtilaflarda Tarafların resmi defter ve ticari kayıtları ile CSK 'nın  veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

12.2. Sözleşme'nin Bütünlüğü.

İşbu Sözleşme'nin ekleri, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşmeyle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatı ilga etmektedir. 5 Kaşe ve İmza

12.3. Bölünebilirlik.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.4. Sözleşme'nin Devri.

Üye, CSK 'nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme ’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir.

12.5. Feragat.

Taraflardan birinin Sözleşme ‘de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. 12 (on iki) madde ve 3 (üç) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca her bir hükmü okunarak, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 EKLER:

EK-1: Üyelik İçin Gerekli Belge Listesi

EK-2: Ödeme Yöntemleri

EK-3: Teslimat ve Ayıplı İfa Hükümleri

EK-4: Kurumsal Üyelik Taahhütnamesi

 

EK-1                                                                           

Üyelik için Gerekli Belgeler Listesi

Üye Ticaret Şirketiyse:

1.Vergi Levhası Fotokopisi

2.İmza Sirküleri Fotokopisi

 

Üye Adi Şirketse :

1.Ortaklık Sözleşmesi

2.Nüfus Cüzdanı

3.Faaliyet Belgesi

4.İmza Sirküleri

5.Vergi Levhası Fotokopisi

CSK yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edebilecektir ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.

EK-2

Ödeme Yöntemleri

Ödeme Yöntemleri: Üye, Sanal Mağazası üzerinden satış yaparken 5 (Beş) tir ödeme yöntemini kullanabilecektir:

1.Kredi kartı ile ödeme,

2.Havale/EFT  ile ödeme,

 3.Açık hesap ile ödeme,

 4.Çekle ödeme

 5.Para puan ile ödeme

 

Üye, her bir ürün için sayılan ödeme yöntemlerinden herhangi birini veya hepsini tercih edebilecektir. CSK, herhangi bir zamanda ödeme yöntemlerinden birini veya birkaçını Sözleşme dışına çıkarabilecektir.

                                                                                                      

EK-3

Teslimat ve Ayıplı İfa Hükümleri           

Kargo (lojistik) şirketi ile CSK, ürünleri kargo masrafları üyeye ait olmak üzere ürünün türüne ve miktarına göre bir kargo veya lojistik şirketi vasıtasıyla gönderebilecektir.

Ayıplı İfa Sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünün hatalı veya hasarlı çıkması halinde sayfamızdaki online destek bölümünden bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Sipariş ve ilgili ürünler hakkında yapılan detaylı bilgilendirmenin ardından ilgili birimlerimiz konuyu inceleme altına alacaktır. İade talebinizin onaylanması durumunda, kargo şirketi ile bize ulaştıracağınız hatalı ürün yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından oluşmuş ise ürünün iade ve değişimi yapılmaz.

 

EK-4

Kurumsal Üyelik Taahhütnamesi

1.İşbu Kurumsal Üyelik Taahhütnamesi (“Taahhütname”); merkezi Talatpaşa Mah. Pazaryolu Cad. No.4 Esenyurt/İstanbul adresinde bulunan ve kayıtlı elektronik posta adresi [email protected] olan CSK Farma Pazarlama ve Bilişim Hizmetleri LTD.ŞTİ.(‘’CSK’’) ile Alıcılar İçin Kurumsal Üyelik Sözleşmesi'ni (“Sözleşme”) elektronik ortamda onaylayacak olan üye ("Üye") arasında yapılan Sözleşme ’ye ek olarak hazırlanmıştır. 

2.İşbu Taahhütname ile Üye, Sözleşme kapsamında ticari ve mesleki amaçlarla alım satım işlemlerinde bulunduğunu, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.Üye ayrıca, kimlik doğrulama amacıyla CSK Farma ‘ya beyan etmiş olduğu cep telefonu numarasının kendisine ait olduğunu, üyelik işlemi yapılan tüzel kişiliği temsil etmeye ve Sözleşme ile bağlı kılmaya yetkili olduğunu, aksi takdirde CSK 'nın bundan dolayı herhangi bir kayıp veya zarara uğraması halinde CSK 'yı ilk talebi üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.İşbu Taahhütname, CSK ile Üye arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Sözleşme'nin 12.1 maddesinde yer alan delil sözleşmesi uyarınca 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

5.İşbu Taahhütname, Üye tarafından şirket kaşesi ve ıslak imzalı olarak imzalanarak başvuru esnasında Üye Ofisi'ne yüklenecektir.

 

CSK Farma Pazarlama ve Bilişim Hizmetleri LTD.ŞTİ.

 

 İsim:

 Unvan:

 İmza:

 Tarih:

                                                                           

Toptan Satış
Müşteri Hizmetleri
Güvenli Alışveriş
Kolay İade